Monitor dechu

Kód výrobku: 5350555016229

Tento produkt již není možné objednat.

Podložka se senzory dechu dítěte 1

  • zelená digitální technologie "TULE"
  • bezdrátové spojení s dětskou jednotkou monitoruje rytmus dechu dítěte
  • zvukový a světelný alarm na rodičovské jednotce, pokud dítě přestane dýchat déle než 20 s
  • upozornění na nízký stav baterie a pro případ, kdy se zařízení dostane mimo dosah
  • max dosah - 10 m
  • životnost baterie až 50 dní


NUV053016 Monitor dechu
Návod k použití
Podložka pohybového snímače dítěte – monitor dechu (prodávaná samostatně)
Zajišťovací páčku posuňte do otevřené polohy OPEN, kryt prostoru pro baterie posuňte vyznačeným směrem. Při dodržení správné polarity vložte 3 kusy alkalických baterií AAA. Zavřete kryt prostoru pro baterie a páčku posuňte zpět do zajištěné polohy. Za normálního provozu baterie vydrží až 50 dní.
OVLÁDACÍ PRVKY Dětská jednotka
Rodičovská jednotka Podložka pohybového snímače dítěte
2
1. Hlavní spínač
2. Tlačítko + nahoru
3. Tlačítko - dolů
4. Tlačítko časovače krmení
5. Kontrolka napájení / nízkého stavu akumulátoru
6. Kontrolka přenosu
7. Mikrofon
8. Reproduktor
9. USB přípojka
10. Hlavní spínač, přepínací kroužek vibrace
11. Hovorové tlačítko
12. Reproduktor
13. Nastavovací tlačítko
14. Hudební tlačítko
15. Tlačítko nahoru
16. Tlačítko dolů
17. USB přípojka
18. Mikrofon
19. Indikátor pohybu
20. Kolečko citlivosti pohybu
21. Tlačítko potlačení alarmu
PÁROVÁNÍ
PÁROVÁNÍ podložky pohybového snímače dítěte
1. Párování dětské jednotky a podložky pohybového snímače dítěte se provádí po úspěšném spárování dětské a rodičovské jednotky, neboť jinak nebude systém fungovat správně.
2. Dětskou jednotku nastavte do párovacího režimu opakováním výše uvedeného kroku 3.
3. Při stisknutém tlačítku potlačení alarmu 21 na podložce, zapněte podložku otočením kolečka 20 ve směru hodinových ručiček a uvolněte tlačítko 21. Stiskněte tlačítko časovače krmení 4 na dětské jednotce, kontrolka PŘENOSU se trvale rozsvítí a z dětské jednotky se ozve dvojí pípnutí, indikující úspěšné provedené párování.
Pokud máte 2 podložky pohybového snímače dítěte pro spárování se dvěma dětskými jednotkami, spárujte je prosím obě postupně, přičemž druhá dětská jednotka musí být vypnutá.
4. Vypněte obě dětské jednotky a podložku snímače, pak je opět zapněte pro normální provoz. Pravděpodobně uslyšíte alarm nenormálního dechu v rodičovské jednotce po 20 sekundách, pokud na podložce pohybového snímače dítěte není nic umístěno. Několikrát lehce poklepejte na podložku a alarm se ukončí, to znamená, že systém funguje správně.
POZNÁMKA. Pokud nadále není zapotřebí monitorovat dech dítěte, protože je starší, je nutno zrušit párování podložky pohybového snímače dítěte s dětskou jednotkou, aby se zabránilo falešným alarmům. K tomu proveďte znovu postup
3
párování mezi rodičovskou a dětskou jednotkou opakováním výše uvedeného postupu 1-8, ale vynechte kroky 11 - 13.
NÁVOD K POUŽITÍ
Podložka pohybového snímače dítěte
1. Podložku pohybového snímače dítěte umístěte pod matraci, v podélném směru a přímo pod místo, kde spí vaše dítě. Pro optimální výkon by mezi snímačem a matrací nemělo být vloženo žádné ložní prádlo. Kromě toho, pokud je podložka matrace příliš měkká (jako je pružinová skříň nebo spodní čalounění) je nutno pod podložku umístit tvrdou desku, pro vytvoření tuhého podkladu. Rozměry desky musejí být větší než rozměry podložky se snímačem.
SPRÁVNĚ ŠPATNĚ Matrace
2. Při dítěti ležícím v postýlce zapněte snímací podložku otočením kolečka ve směru hodinových ručiček. Kolečko nastavte tak, aby indikátor pohybu blikal v rytmu dechu dítěte.
Řídící jednotku zasuňte pod matraci, aby byla mimo dosah dítěte a umístěte ji co nejdále od snímače.
Podle změny váhy rostoucího dítěte může být nutné znovu změnit nastavení kolečka citlivosti.
Pokud nastavení citlivosti není správné, indikátor pohybu zůstane stále ZAPNUTÝ nebo VYPNUTÝ a může docházet k falešným alarmům.
POZNÁMKA. Než se pokusíte nastavit kolečko, počkejte asi 15-20 minut než se dítě usadí nebo usne.
3. V prostředí s trvalými vibracemi od podlahy může u snímače docházet k falešným detekcím a prodlevám nebo ovlivnění spouštění alarmu. V takovém případě přemístěte postýlku do rohu místnosti nebo blízko pevné nosné stěny. Kromě toho nedávejte postýlku do blízkosti silného průvanu a proudu vzduchu.
4. Zajistěte, aby dětská jednotka a snímací podložka byla ve stejné místnosti nebo ne dále od sebe než 10 metrů, jinak dojde ke ztrátě jejich vzájemného spojení a dýchací pohyby dítěte není možno sledovat.
5. Pokud rodiče potřebují dítě vyjmout z postýlky pro krmení nebo z jiného důvodu, stiskněte pro zabránění alarmu zástavy dechu krátce tlačítko Alarm Hold - potlačení alarmu na snímací podložce. Toto tlačítko je možno stisknout před nebo po vyjmutí dítěte, ale je nutno to provést do 20 sekund, jinak stejně dojde ke spuštění alarmu.
6. Pro zastavení alarmu na rodičovské jednotce opět krátce stiskněte tlačítko Alarm Hold.
4
7. Po uložení dítěte do postýlky snímací podložka automaticky obnoví sledování pohybů dítěte po 20 sekundách.
8. Jak se pohyby dítěte zvětšují s přibývajícím věkem, může se přemístit mimo snímací podložku a vyvolávat falešné alarmy. Pro zvýšení pokrytí je možno připojit dodatečnou podložku pohybového snímače dítěte.
POZNÁMKA. Pokud v systému fungují dvě dětské jednotky, zajistěte, aby každá dětská jednotka a její odpovídající snímací podložka byly navzájem dostatečně vzdálené a umístěné v samostatných pokojích pro zabránění jejich vzájemnému rušení a vyvolávání falešných alarmů.
Likvidace zařízení (životní prostředí)
Na konci životnosti výrobek nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Teno výrobek odevzdejte do sběrny pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Upozorňuje na to symbol na výrobku, v návodu k použití a nebo na jeho obalu.
Některé z materiálů výrobku je možno opakovaně použít, pokud je předáte k recyklaci. Opakovaným použitím některých dílů nebo surovin z použitých výrobků významným způsobem přispíváte k ochraně životního prostředí.
BSM
BSM--11
BSM
BSM--22
5
SK - NUV053016 Monitor dechu
Návod na použitie
Podložka pohybového snímača dieťaťa -monitor dechu (predávaná samostatne)
Zaisťovaciu páčku posuňte do otvorenej polohy OPEN, kryt priestoru pre batérie posuňte vyznačeným smerom. Pri dodržaní správnej polarity vložte 3 kusy alkalických batérií AAA. Zatvorte kryt priestoru pre batérie a páčku posuňte späť do zaistenej polohy. Za normálnej prevádzky batéria vydrží až 50 dní.
OVLÁDACÍ PRVKY Dětská jednotka
Rodičovská jednotka Podložka pohybového snímače dítěte
1. Hlavný vypínač
2. Tlačidlo + nahor
3. Tlačidlo - dole
4. Tlačidlo časovača kŕmenie
5. Kontrolka napájania / nízkeho stavu akumulátora
6. Kontrolka prenosu
7. Mikrofón
8. Reproduktor
9. USB prípojka
10. Hlavný spínač, prepínací krúžok vibrácie
11. Hovorové tlačidlo
12. Reproduktor
13. Nastavovacie tlačidlo
14. Hudobné tlačidlo
15. Tlačidlo nahor
16. Tlačidlo dole
17. USB prípojka
18. Mikrofón
19. Indikátor pohybu
20. Koliesko citlivosti pohybu
21. Tlačidlo potlačenia alarmu
PÁROVANIE
PÁROVANIE podložky pohybového snímača dieťaťa
5. Párovanie detskej jednotky a podložky pohybového snímača dieťaťa sa vykonáva po úspešnom spárovaní detskej a rodičovskej jednotky, lebo inak nebude systém fungovať správne..
6. Detskú jednotku nastavte do párovacieho režimu opakovaním vyššie uvedeného kroku 3.
7. Pri stlačenom tlačidle potlačenia alarmu 21 na podložke, zapnite podložku otočením kolieska 20 v smere hodinových ručičiek a uvoľnite tlačidlo 21. Stlačte tlačidlo časovača kŕmenie 4 na detskej jednotke, kontrolka PRENOSU sa trvale rozsvieti az detskej jednotky sa ozve dvojité pípnutie, indikujúce úspešné uskutočnenej párovanie.
Ak máte 2 podložky pohybového snímača dieťaťa pre spárovanie s dvoma detskými jednotkami, spárujte ich prosím obe postupne, pričom druhá detská jednotka musí byť vypnutá..
8. Vypnite obe detskej jednotky a podložku snímača, potom je opäť zapnite pre normálnu prevádzku. Pravdepodobne budete počuť alarm nenormálneho dychu v rodičovskej jednotke po 20 sekundách, ak na podložke pohybového snímača dieťaťa nie je nič umiestnené. Niekoľkokrát zľahka poklepte na podložku a alarm sa ukončí, to znamená, že systém funguje správne.
POZNÁMKA. Pokiaľ naďalej nie je potrebné monitorovať dych dieťaťa, pretože je starší, je nutné zrušiť párovanie podložky pohybového snímača dieťaťa s detskou jednotkou, aby sa zabránilo falošným alarmom. K tomu vykonajte znovu postup párovania medzi
rodičovskou a detskou jednotkou opakovaním vyššie uvedeného postupu 1-8, ale vynechajte kroky 11 - 13.
NÁVOD NA POUŽITIE
Podložka pohybového snímača dieťaťa
9. Podložku pohybového snímača dieťaťa umiestnite pod matrac, v pozdĺžnom smere a priamo pod miesto, kde spí vaše dieťa. Pre optimálny výkon by medzi snímačom a matracov nemalo byť vložené žiadne posteľná bielizeň. Okrem toho, ak je podložka matrac príliš mäkká (ako je pružinový skriňu alebo spodnej čalúnenie) je nutné pod podložku umiestniť tvrdú dosku, pre vytvorenie tuhého podkladu. Rozmery dosky musia byť väčšie ako rozmery podložky so snímačom.
SPRÁVNE ZLE Matrac
Pri dieťati ležiacim v postieľke zapnite snímaciu podložku otočením kolieska v smere hodinových ručičiek. Koliesko nastavte tak, aby indikátor pohybu blikal v rytme dychu dieťaťa.
Riadiacu jednotku zasuňte pod matrac, aby bola mimo dosahu dieťaťa a umiestnite ju čo najďalej od snímača.
Podľa zmeny váhy rastúceho dieťaťa môže byť nutné znovu zmeniť nastavenie kolieska citlivosti.
Ak nastavenie citlivosti nie je správne, indikátor pohybu zostane stále zapnutý alebo vypnutý a môže dochádzať k falošným alarmom..
POZNÁMKA. Než sa pokúsite nastaviť koliesko, počkajte asi 15-20 minút než sa dieťa usadí alebo zaspí.
10. V prostredí s trvalými vibráciami od podlahy môže u snímača dochádzať k falošným detekcím a oneskoreniam alebo ovplyvnenie spúšťanie alarmu. V takom prípade premiestnite postieľku do rohu miestnosti alebo blízko pevnej nosnej steny. Okrem toho nedávajte postieľku do blízkosti silného prievanu a prúdu vzduchu.
11. Zaistite, aby detská jednotka a snímacia podložka bola v rovnakej miestnosti alebo nie ďalej od seba než 10 metrov, inak dôjde k strate ich vzájomného spojenia a dýchacie pohyby dieťaťa nie je možné sledovať
12. Ak rodičia potrebujú dieťa vyňať z postieľky pre kŕmenie alebo z iného dôvodu, stlačte pre zabránenie alarmu zástavy dychu krátko tlačidlo Alarm Hold - potlačenie alarmu na snímacej podložke. Toto tlačidlo je možné stlačiť pred alebo po vybratí dieťaťa, ale je nutné to urobiť do 20 sekúnd, inak rovnako dôjde k spusteniu alarmu.
13. Pre zastavenie alarmu na rodičovskej jednotke opäť krátko stlačte tlačidlo Alarm Hold.
14. Po uložení dieťaťa do postieľky snímacia podložka automaticky obnoví sledovanie pohybov dieťaťa po 20 sekundách.
15. Ako sa pohyby dieťaťa zväčšujú s pribúdajúcim vekom, môže sa premiestniť mimo snímaciu podložku a vyvolávať falošné alarmy. Pre zvýšenie pokrytie je možné pripojiť dodatočnú podložku pohybového snímača dieťaťa..
POZNÁMKA. Ak v systéme fungujú dve detskej jednotky, zaistite, aby každá detská jednotka a jej zodpovedajúce snímacia podložka boli navzájom dostatočne vzdialené a umiestnené v samostatných izbách pre zabránenie ich vzájomnému rušeniu a vyvolávanie falošných alarmov.
Likvidácia zariadenia (životné prostredie)
Na konci životnosti výrobok nevyhadzujte do normálneho domového odpadu. Tento výrobok odovzdajte do zberne pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje na to symbol na výrobku, v návode na použitie a alebo na jeho obale.
Niektoré z materiálov výrobku je možné opakovane použiť, ak je odovzdáte na recykláciu. Opakovaným použitím niektorých dielov alebo surovín z použitých výrobkov významným spôsobom prispievate k ochrane životného prostredia.
Ak potrebujete ďalšie informácie o zberniach vo vašej oblasti, obráťte sa prosím na miestne úrady.
BSM
BSM--11
BSM
BSM--22

Ze stejné kategorie také doporučujeme

Liip Smart Monitor
  • Akce

Liip Smart Monitor

Skladem ihned

7 999 Kč
5 999 Kč